top of page

STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA U DRAŠNICAMA

 

Lokacija: Drašnice

Vrsta projekta: idejni projekt

Autor: No.638

Projektni tim: Maša Medoš, Klara Nikšić

Godina: 2021.

Površina: 482 m2

 

Planirana građevina je stambeno-poslovne namjene s dvije (2) stambene jedinice i jednom (1) poslovnom jedinicom trgovačke namjene. Čestica je na južnoj i zapadnoj  strani omeđena prometnicom, na sjevernoj strani je izgrađena parcela, a s istočne strane se nalazi neizgrađena parcela

bottom of page